Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregels

VOOR UW EN ONZE VEILIGHEID In onderstaand reglement vindt u de huisregels die binnen Van der Valk Hotel Emmeloord gelden. Met het betreden/verblijven in Hotel Emmeloord, gaat u akkoord met onderstaand huisreglement.

Huisregels

 • Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van dit hotel, die verband houden met huisregels, dienen te worden opgevolgd. Klachten kunt u bij de bedrijfsleiding melden.
 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar.
 • Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s, een ieder die zich in ons hotel bevindt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan autoriteiten.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie
 • Van der Valk Hotel Emmeloord is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • Parkeren is gratis en op eigen risico, gelieve geen waardevolle bezittingen in de auto achter te laten.
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Huisdieren zijn, met uitzondering van hulphonden, niet toegestaan in het hotel
 • Bij Hotel Emmeloord gaan wij respectvol met elkaar om, het is dan ook verboden door woord of gebaar (handeling), onze gasten en medewerkers te intimideren.
 • Hotel Emmeloord dient zich te houden aan de vereisten van de Drank- en Horecawetgeving, alcoholhoudende drank wordt daarom niet verstrekt aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd van een bezoeker vragen medewerkers van Hotel Emmeloord u een legitimatiebewijs te tonen.
 • Bij misbruik van alcohol kan het verdere serveren van alcohol u ontzegt worden.
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van Van der Valk Hotel Emmeloord kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • De medewerkers van Hotel Emmeloord waken over uw veiligheid, bij calamiteiten treedt het noodplan in werking. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht eventuele aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.

 • Wanneer u zich niet aan de bovenstaande regels houdt of bij beschadiging, vermissing of vernieling van eigendommen van Hotel Emmeloord leidt dit tot onmiddellijke verwijdering, aansprakelijkheidsstelling en/of aangifte bij de politie. Eveneens volgt hierna een notering op de zwarte lijst die van toepassing is voor alle Van der Valk Hotels.

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Van der Valk hotel Emmeloord..

Het is verboden om

 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van Van der Valk Hotel Emmeloord kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 • Lachgas te gebruiken in het hotel zonder nadrukkelijke toestemming van het management
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Met meer dan het toegestane aantal personen op de kamer te verblijven.
 • Het betaald ontvangen van gasten op de kamer ten behoeve van seksuele activiteiten.
 • Het afplakken/verwijderen of op een andere manier onschadelijk maken van de rookmelders
 • Ongeregistreerde gasten te ontvangen op hotelkamers
 • Te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €100,- reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen de voorrijkosten van de brandweer aan u worden doorbelast
 • Kaarsen aan te steken op de kamer. De kaarsen activeren direct het brandalarm