Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregels

VOOR UW EN ONZE VEILIGHEID In onderstaand reglement vindt u de huisregels die binnen Van der Valk Hotel Emmeloord gelden. Met het betreden/verblijven in Hotel Emmeloord, gaat u akkoord met onderstaand huisreglement.

Huisregels

 • Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van dit hotel, die verband houden met huisregels, dienen te worden opgevolgd. Klachten kunt u bij de bedrijfsleiding melden.
 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar.
 • Op diverse plaatsen binnen het hotel hangen camera’s, een ieder die zich in ons hotel bevindt stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan autoriteiten.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie
 • Van der Valk Hotel Emmeloord is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • Parkeren is gratis en op eigen risico, gelieve geen waardevolle bezittingen in de auto achter te laten.
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Huisdieren zijn, met uitzondering van hulphonden, niet toegestaan in het hotel
 • Bij Hotel Emmeloord gaan wij respectvol met elkaar om, het is dan ook verboden door woord of gebaar (handeling), onze gasten en medewerkers te intimideren.
 • Hotel Emmeloord dient zich te houden aan de vereisten van de Drank- en Horecawetgeving, alcoholhoudende drank wordt daarom niet verstrekt aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd van een bezoeker vragen medewerkers van Hotel Emmeloord u een legitimatiebewijs te tonen.
 • Bij misbruik van alcohol kan het verdere serveren van alcohol u ontzegt worden.
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van Van der Valk Hotel Emmeloord kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • De medewerkers van Hotel Emmeloord waken over uw veiligheid, bij calamiteiten treedt het noodplan in werking. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht eventuele aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.

 • Wanneer u zich niet aan de bovenstaande regels houdt of bij beschadiging, vermissing of vernieling van eigendommen van Hotel Emmeloord leidt dit tot onmiddellijke verwijdering, aansprakelijkheidsstelling en/of aangifte bij de politie. Eveneens volgt hierna een notering op de zwarte lijst die van toepassing is voor alle Van der Valk Hotels.

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Van der Valk hotel Emmeloord..

Het is verboden om

 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen
 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van Van der Valk Hotel Emmeloord kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 • Lachgas te gebruiken in het hotel zonder nadrukkelijke toestemming van het management
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook.
 • Met meer dan het toegestane aantal personen op de kamer te verblijven.
 • Het betaald ontvangen van gasten op de kamer ten behoeve van seksuele activiteiten.
 • Het afplakken/verwijderen of op een andere manier onschadelijk maken van de rookmelders
 • Ongeregistreerde gasten te ontvangen op hotelkamers
 • Te roken op de kamer. Indien wij constateren dat er toch gerookt wordt op de kamer zijn wij genoodzaakt €100,- reinigingskosten in rekening te brengen. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen de voorrijkosten van de brandweer aan u worden doorbelast
 • Kaarsen aan te steken op de kamer. De kaarsen activeren direct het brandalarm

Extra Huisregels Corona periode

 • In ons hotel en restaurant gelden strikte maatregelen om u, onze andere gasten en onze medewerkers een veilig en gastvrij verblijf te verzorgen. Om die reden verzoeken wij u om de volgende regels na te leven:
 • 1. Het hotel hanteert een strikt beleid op het gebied van hygiëne en veiligheid. Deze zijn terug te vinden op de website via https://www.hotelemmeloord.nl/corona-en-veiligheid/ en op diverse plekken in het hotel aangegeven. U zult zich aan dit beleid houden en zult ook instructies van de medewerkers op dit gebied opvolgen. In het bijzonder zult u:
 • te allen tijde 1,5 meter afstand te houden van andere gasten en personeel;
 • bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging vanaf 38 graden Celsius thuisblijven of – indien de klachten tijdens uw verblijf/bezoek optreden – het hotel verlaten;
 • thuisblijven indien een huisgenoot verkoudheidsklachten en koorts heeft of heeft gehad waardoor u volgens de maatregelen van de overheid ook gedwongen in quarantaine moet blijven;
 • de pijlen-routes volgen zoals in het hotel aangegeven;
 • de overige maatregelen zoals terug te lezen op bovenstaande website en in het hotel aangegeven opvolgen.
 • 2. Indien een gast zich niet houdt aan (één van) de maatregelen of een instructie van het personeel op het gebied van hygiëne, veiligheid en routing niet opvolgt, is het hotel gerechtigd om u te gebieden het pand te verlaten en/of u de toegang te ontzeggen.
 • Het hotel is voorts gerechtigd om eventuele schade te verhalen bij niet-naleving van deze Covid-19 (Corona) regels.
 • Indien u uit het hotel wordt verwijderd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de gevolgen na de instelling van de avondklok en kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele boetes en/of andere schade. Ook zullen wij u geen verklaring mee kunnen geven.